Juridische kennisgeving

Verantwoordelijk voor de inhoud van de site

Hanna Solutions srl met zetel te 107 Boulevard Emile de Laveleye, 4020 Luik, België.
Telefoon: +32 (0)4 343 79 38; E-mail: info@hannah-solutions.com
Identificatienummer: 0440336052
VAT : BE 0440.336.052

Host van de site :

De site https://hanna-solutions.com wordt door OVH gehost en de applicaties http://public.app.hannago.eu en https://hannah-web.com worden door AWS gehost.

Gebruikers :

Worden beschouwd als gebruikers alle internetgebruikers die surfen, lezen, bekijken, registreren en gebruik maken van onze hierboven vermelde sites en toepassingen.

Algemene verkoopsvoorwaarden Hanna Solutions

Definitie : De term “software” verwijst hier naar de producten HannaH en HannaGo.

Inleiding: Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in onze offertes, specifieke overeenkomsten of onderhoudscontracten voor onze software, bepalen deze algemene voorwaarden onze rechten en verplichtingen in verband met onze leveringen en diensten. Bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken, blijven van kracht. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze contractpartners en onze eigen voorwaarden, wordt overeengekomen dat deze laatste prevaleren.

Leveringstermijnen : Onze leveringstermijnen gaan in op de datum vermeld op de schriftelijke bevestiging van de bestelling. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden hebben we het recht onze leveringen volledig of gedeeltelijk stop te zetten. In elk geval hebben beide partijen het recht de bestelling te annuleren indien de staat van overmacht langer dan 6 maanden duurt, dit per aangetekend schrijven en zonder schadevergoeding.

Prijzen : De prijzen zijn inclusief alle updates van onze software. De aangegeven prijzen kunnen ook worden herzien.

Facturatie: Facturen worden verstuurd naar de contactgegevens zoals opgegeven door de klant. De klant houdt eraan om Hanna Solutions tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan deze gegevens. Door het intekenen/afnemen van Hanna Solutions’s producten en/of diensten verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Hanna Solutions, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

Betaling : Met uitzondering van het abonnement op de HannaGo-software, zijn onze facturen betaalbaar volgens de voorwaarden van de bestelbon of van de orderbevestiging, of ten laatste binnen de vijftien dagen na hun verzending.

Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt. 

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

Betalingsgeschil : Om ontvankelijk te zijn, dienen opmerkingen en klachten tegen deze facturen ons binnen de acht dagen te worden overgemaakt.

Gebruik van de programma’s : In aanvulling op onze HannaGo software, wordt het recht één van onze software applicatie te gebruiken pas verleend na de volledige betaling van licentieprijs. Bij niet-betaling mag Hanna Solutions, zonder afbreuk te doen aan het recht om de software technisch te blokkeren, een procedure wegens namaak starten en een schadevergoeding eisen zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

De terbeschikkingstelling van de software, dmv het downloaden ervan, houdt geen overdracht van eigendomsrechten in ten voordele van de cliënt. De cliënt krijgt enkel een gebruikslicentie binnen de limieten bepaald door de wet van 30 juni 1994, die de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s in Belgisch recht omzet en de wet van 31 augustus 1998 die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in Belgisch recht omzet.

Bovendien is elk gebruik van onze software onderworpen aan de voorwaarden die hierna worden uiteengezet.

Gebruiksconflict : In geval van geschil, van welke aard ook, zijn alleen de rechtbanken van Luik bevoegd.

Gebruiksvoorwaarden – Algemeen

De webapplicaties HannaH en HannaGo zijn het eigendom van de onderneming Hanna Solutions bv. Door HannaH of HannaGo te installeren aanvaardt de abonnee onze algemene voorwaarden.

Definitie :

  • Software: staat voor de HannaH en HannaGo-applicaties.
  • Abonnement: verwijst naar de de betaalde abonnementen aangeboden door Hanna Solutions
  • Klant: elke gebruiker die een HannaH- of HannaGo-account aanmaakt.
  • Abonnee: Een klant wordt een abonnee wanneer hij/zij een betaald HannaH- of HannaGo-abonnement neemt. De abonnee blijft niettemin ook klant
  • Persoonsgegevens: betekent alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die is geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd, direct of indirect.
  • Webapplicatie: verwijst naar de HannaH-applicatie (zodanig bekend als https://[domein].hannah-web.com) of HannaGo (zodanig bekend als https://public.app.hannago.eu).

Gebruiksrechten
Zonder afbreuk te doen aan schadevergoeding kan Hanna Solutions de licentie als beëindigd beschouwen zo de abonnee zijn contractuele verplichtingen jegens Hanna Solutions.

De abonnee zal geen terugbetaling van de licentieprijs kunnen eisen.

Verplichtingen van Hanna Solutions bv
Hanna Solutions bv spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor het verlenen van toegang tot het systeem aan de abonnee en de beveiliging van de door de abonnee ingevoerde gegevens.

IHanna Solutions bv onthoudt zich van het inzien van gegevens behorende tot de abonnee, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Hanna Solutions bv hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Hanna Solutions bv kan een onbelemmerde toegang niet ten allen tijden garanderen (bv slechte internetverbinding).

Hanna Solutions behoudt altijd alle rechten, titels of belangen in de genoemde software en kan met name licenties verlenen aan andere gebruikers.

Verplichtingen van de abonnee
De abonnee geeft bij deze toestemming aan Hanna Solutions bv zijn of haar persoons- en bedrijfsgegevens op te nemen in de registratie van Hanna Solutions bv welke nodig is voor haar administratie en beheerstaken. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij Hanna Solutions bv hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is. De abonnee kan de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens opvragen en eventueel laten verbeteren.

Waarborg
Hanna Solutions waarborgt dat de softwareprogramma’s alle functies vermeld in de documentatie kunnen uitvoeren, zolang de software op het in de documentatie gespecificeerd materiaal of systeem gebruikt wordt. HannaH en HannaGo zijn standaard applicaties, zodanig dat Hanna Solutions niet gehouden is aan enige wensen of technische vereisten van de cliënt buiten de karakteristieken en functies beschreven in de documentatie te beantwoorden.

Hanna Solutions kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de problemen te wijten aan een wijziging van de materiële karakteristieken of van het operationeel systeem van de computer van de abonnee.
De waarborg blijft beperkt tot wat hiervoor beschreven werd. In geen enkel zal Hanna Solutions verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, te wijten aan een gebrek in de software, zoals het verlies van gegevens, verlies van inkomen, een verhoging van de algemene kosten, een verstoring van de planning, winstverlies, cliëntverlies of verlies van verwachte inkomsten. ID Soft kan op geen enkele wijze of geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor eventuele klachten die door een derde tegen de cliënt worden geformuleerd.

In elk geval is het bedrag van de schadevergoeding waartoe Hanna Solutions gehouden kan worden voor de vergoeding van directe schade beperkt tot het bedrag van de licentievergoeding verschuldigd door de cliënt in ruil voor de toegestane licentie.

Verwijdering van een account
Voor de volledige verwijdering van een persoonlijke account kan de klant een specifiek verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@hanna-solutions.com.

Geheimhouding
Hanna Solutions waardeert het vertrouwen dat haar toegekend wordt en zal alle verstrekte persoonlijke informatie met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandelen.

Gebruiksvoorwaarden HannaH

Voorwaarden: De abonnee kan opteren voor een jaarlijkse licentie. Aan het einde van elke periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. De klant verbindt zich ertoe te betalen volgens een vooraf overeengekomen periodiciteit (maandelijks of jaarlijks).

Betaling van het abonnement geschiedt altijd vooraf.

Soorten abonnementen: Elk abonnement wordt gekenmerkt door een maximum aantal ‘actieve’ dossiers (financiële plannen). Bij het bereiken van dit maximumaantal moet de klant vooraleer hij een nieuw dossier kan aanmaken, een bestaand dossier verwijderen of op een hoger abonnement intekenen.

Opzegging: De abonnee kan het abonnement te allen tijde opzeggen, mits hij/zij dit ten minste twee maanden voor het begin van de volgende periode schriftelijk meedeelt. Anders wordt het abonnement automatisch verlengd en is de factuur verschuldigd, zelfs als de abonnee niet van plan is het abonnement opnieuw te gebruiken.

In geval van niet-verlenging van het abonnement of na 60 dagen zonder nieuws vanaf het begin van de volgende gebruiksperiode, worden de account en alle dossiers van de abonnee gewist.

Onderhoud: De abonnee heeft, zonder prijssupplement en voor de gehele duur van zijn licentie, recht op onderhoud door Hanna Solutions. Dit onderhoud houdt een bijstand via e-mail gedurende de normale kantooruren, alsook de levering van de updates van de software.

Klanten van de offline licentie (HannaH 7). Klanten die in het bezit zijn van een offline licentie voor onbepaalde duur en een onderhoudscontract hebben, profiteren ook van de online versie. De nieuwe online versie wordt beschouwd als een bijwerking van hun offline licentie. Hun onderhoudsbedrag bepaalt het aantal actieve bestanden in de online versie. Zij genieten van voordelige financiële voorwaarden wanneer zij extra dossiers aanvragen.

Comfort Pack. Het “Comfort Pack” is een optionele functionaliteit die wordt aangeboden aan gebruikers van de webtoepassing HannaH. Het Comfort Pack biedt aanvullende diensten om de gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren. Elke abonnee heeft daarom de mogelijkheid om, tegen vooruitbetaling, te abonneren op het Comfort Pack.
Een van de functies van het Comfort Pack is de mogelijkheid om dossiers te archiveren. Zodra een dossier is gearchiveerd, blijft het toegankelijk voor raadpleging en afdruk maar kan het niet meer worden gewijzigd. Het maximale aantal dossiers dat tegelijkertijd kan worden gearchiveerd, is vastgesteld op 100.
Hanna-Solution behoudt zich het recht voor om het “Comfort Pack” op elk moment te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en is niet aansprakelijk jegens de gebruiker of enige derde partij voor enige wijziging, opschorting of onderbreking.

Dossieroverdracht: Door gebruik te maken van de dossieroverdracht functionaliteit in onze software, gaat u ermee akkoord [Naam van uw bedrijf] te vrijwaren van enige aansprakelijkheid met betrekking tot de overdracht, ontvangst, gebruik of wijziging van dossiers. Wanneer u een dossier overdraagt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen dossier noch voor de persoon aan wie u het overdraagt. Bij het accepteren van een overgedragen dossier wordt dit geregistreerd als een actief dossier in uw account. Het is belangrijk op te merken dat het overgedragen dossier niet gesynchroniseerd is met het originele dossier. Dit betekent dat elke wijziging die wordt aangebracht in het overgedragen dossier geen invloed heeft op het originele dossier en vice versa.

Gebruiksvoorwaarden voor HannaGo

Voorwaarden
De abonnee mag opteren, dit tegen verschillende tarieven, voor een licentie voor een bepaalde duur (maand, kwartaal of jaar). Op het einde van elke periode, wordt het abonnement stilzwijgend over dezelfde periode verlengd. Voor elke verlenging van de betaling ontvangt de klant een waarschuwingsmail. De betaling van het abonnement vindt altijd vooraf plaats.
In het geval dat een abonnee overgaat naar een duurder abonnement, zal een pro-rata berekening worden gebruikt.

Opschorting van een abonnement
De abonnee heeft het recht om zonder extra kosten zijn abonnement op te schorten, mits hij zijn abonnement handmatig opschort. Bij het inschrijven wordt de abonnee gewaarschuwd voor de mogelijkheid om zich uit te schrijven en het pad om dit te doen: maak verbinding met zijn account > klik op zijn voor- en achternaam (rechtsboven in de interface) > mijn tariefplan > klik op uitschrijven. Wanneer deze actie wordt uitgevoerd, eindigt het abonnement op de genoemde periode en wordt het niet verlengd.

Abonnees die zich eerder hebben afgemeld en die zich willen abonneren op een nieuw abonnement, kunnen dat onbeperkt doen. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing.

Aan het einde van zijn abonnement zal de abonnee automatisch overschakelen op een gratis versie en zal hij alleen het laatst gewijzigde dossier bewaren.

Gratis account
Ieder kan een gratis account aanmaken. Met deze heeft hij toegang tot alle coderingschermen en tot de rentabiliteitsanalyse. Die account is niet beperkt in de tijd en houdt geen enkele verplichting tot bestelling in.

Updates
De abonnee heeft, zonder prijssupplement en voor de gehele duur van zijn licentie, recht op de updates van de software.