Algemene voorwaarden

Juridische kennisgeving

 1. Verantwoordelijk voor de inhoud van de site

ID-Soft srl met zetel te 107 Boulevard Emile de Laveleye, 4020 Luik, België.

Telefoon: +32 (0)4 343 79 38; E-mail: info@hanna-solutions.com

Identificatienummer: 0440336052

VAT : BE 0440.336.052

2. Host van de site :

De site https://hanna-solutions.com wordt door OVH gehost en de applicaties http://public.app.hannago.eu en https://hannah-web.com worden door AWS gehost.

3. Gebruikers :

Worden beschouwd als gebruikers alle internetgebruikers die surfen, lezen, bekijken, registreren en gebruik maken van onze hierboven vermelde sites en toepassingen.

Algemene verkoopsvoorwaarden ID-Soft

Definitie : De term “software” verwijst hier naar de producten HannaH, HannaH Web en HannaLisa.

Inleiding : Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in onze offertes, specifieke overeenkomsten of onderhoudscontracten voor onze software, bepalen deze algemene voorwaarden onze rechten en verplichtingen in verband met onze leveringen en diensten. Bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken, blijven van kracht. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze contractpartners en onze eigen voorwaarden, wordt overeengekomen dat deze laatste prevaleren.

Leveringstermijnen : Onze leveringstermijnen gaan in op de datum vermeld op de schriftelijke bevestiging van de bestelling. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden hebben we het recht onze leveringen volledig of gedeeltelijk stop te zetten. In elk geval hebben beide partijen het recht de bestelling te annuleren indien de staat van overmacht langer dan 6 maanden duurt, dit per aangetekend schrijven en zonder schadevergoeding.

Prijzen : De prijzen zijn inclusief alle updates van onze software. De aangegeven prijzen kunnen ook worden herzien.

Betaling : Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen en met uitzondering van het HannaGo-softwareabonnement, zijn de facturen voor de andere programma’s betaalbaar op het ogenblik van de levering.

De facturen niet vereffend op hun vervaldag, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderhevig, vanaf hun vervaldag, aan een intrest ten belopen van 1% per maand.

Bovendien is, bij een niet- of slechts gedeeltelijke betaling dertig dagen na hun datum, een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15%, zonder nochtans dat deze vergoeding minder dan 50 EUR bedragen kan.

Bij niet-betaling van één factuur worden alle ander facturen onmiddellijk eisbaar.

Daarenboven behouden we ons het recht bijkomende leveringen slechts tegen voorafbetalingen uit te voeren.

Betalingsgeschil : Om ontvankelijk te zijn, dienen opmerkingen en klachten tegen deze facturen ons binnen de acht dagen te worden overgemaakt.

Gebruik van de programma’s : In aanvulling op onze HannaGo software, wordt het recht één van onze software applicatie te gebruiken pas verleend na de volledige betaling van licentieprijs. Bij niet-betaling mag ID-Soft, zonder afbreuk te doen aan het recht om de software technisch te blokkeren, een procedure wegens namaak starten en een schadevergoeding eisen zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

De terbeschikkingstelling van de software, dmv het downloaden ervan, houdt geen overdracht van eigendomsrechten in ten voordele van de cliënt. De cliënt krijgt enkel een gebruikslicentie binnen de limieten bepaald door de wet van 30 juni 1994, die de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s in Belgisch recht omzet en de wet van 31 augustus 1998 die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in Belgisch recht omzet.

Bovendien is elk gebruik van onze software onderworpen aan de voorwaarden die hierna worden uiteengezet.

Gebruiksconflict : In geval van geschil, van welke aard ook, zijn alleen de rechtbanken van Luik bevoegd.

Gebruiksvoorwaarden voor HannaH en HannaLisa software

 1. Modaliteiten

De klant mag opteren, dit tegen verschillende tarieven, voor een licentie voor een bepaalde duur, op maandbasis, of voor een licentie voor onbepaalde duur.

2. Voorwerp van de licentie

Een gebruikslicentie voor de programma’s HannaH en/of HannaHLisa wordt aan de klant toegestaan voor een exclusief gebruik in de op de bestelbon vermelde locatie. Het gebruik op een andere plaats is toegelaten mits voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van ID-Soft.

In het bijzonder mag een fiduciaire of boekhoudkantoor bij hun klanten geen kopie noch hun eigen origineel exemplaar van de software installeren. Het niet naleven van deze verplichtingen maakt namaak uit, waarbij de inbreukmaker gehouden is tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van tienmaal de licentieprijs die hij verschuldigd is voor de licentie waarover hij beschikt.

3. Gebruiksrechten

De klant verwerft uitsluitend het recht op gebruik van de software; hij verwerft geen enkel eigendomsrecht op de software noch op de dragers ervan. ID-Soft behoudt steeds alle rechten en kan meer bepaald licenties aan andere gebruikers toestaan. De klant mag onder geen enkele vorm kopieën, aanpassingen of vertalingen maken van de informatie die de software bevat zonder de uitdrukkelijke toestemming van ID-Soft. In alle gevallen zal de copyright vermeld worden.

Zonder afbreuk te doen aan schadevergoeding kan ID-Soft de licentie als beëindigd beschouwen zo de klant de bewoordingen en voorwaarden onder a en b niet eerbiedigt.

De klant zal geen terugbetaling van de licentieprijs kunnen eisen.

Het gebruiksrecht houdt op het einde van de periode waarvoor de licentie is verleend. Elk exemplaar of kopie van de software die na deze datum gebruikt wordt is namaak en geeft het recht aan ID-Soft, om zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding te eisen zoals hierboven in a) en b) gestipuleerd is.

4. Waarborg

ID-Soft waarborgt dat de softwareprogramma’s alle functies vermeld in de documentatie kunnen uitvoeren, zolang de software op het in de documentatie gespecificeerd materiaal of systeem gebruikt wordt. HannaH en HannaHLisa zijn standaard programma’s, zodanig dat ID-Soft niet gehouden is aan enige wensen of technische vereisten van de cliënt buiten de karakteristieken en functies beschreven in de documentatie te beantwoorden.

Gedurende een periode van zes maanden, geteld vanaf de levering van de software onder licentie, zal ID-Soft gratis tussenkomen om de conformiteitsgebreken die door haar door de cliënt worden gemeld te herstellen en dit voor zover de gebreken een constant en reproduceerbaar karakter hebben.

ID-Soft garandeert niet de problemen die rijzen door de interventies van derden, noch de interacties met anderen programma’s.

ID-Soft kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de problemen te wijten aan een wijziging van de materiële karakteristieken of van het operationeel systeem van de computer van de klant.

De waarborg blijft beperkt tot wat hiervoor beschreven werd. In geen enkel zal ID-Soft verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, te wijten aan een gebrek in de software, zoals het verlies van gegevens, verlies van inkomen, een verhoging van de algemene kosten, een verstoring van de planning, winstverlies, cliëntverlies of verlies van verwachte inkomsten. ID Soft kan op geen enkele wijze of geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor eventuele klachten die door een derde tegen de cliënt worden geformuleerd.

In elk geval is het bedrag van de schadevergoeding waartoe ID-Soft gehouden kan worden voor de vergoeding van directe schade beperkt tot het bedrag van de licentievergoeding verschuldigd door de cliënt in ruil voor de toegestane licentie.

5. Onderhoudscontract

De klant met een licentie voor bepaalde duur, heeft, zonder prijssupplement en voor de gehele duur van zijn licentie, recht op onderhoud door ID-Soft. Dit onderhoud houdt een onbeperkte telefonische bijstand in gedurende de normale kantooruren, alsook de levering van de updates van de software.

De klant met een licentie voor onbepaalde duur geniet eveneens van deze bijstand op voorwaarde dat hij intekent op het onderhoudscontract; dit op basis van de in op dat ogenblik in voege prijzen. Het onderhoudscontract, verplicht het eerste jaar, wordt gesloten voor een duur van 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd op de verjaringsdatum op basis van de voorwaarden en prijs die op het moment van hernieuwing van toepassing zijn. Indien de klant niet wenst te hernieuwen moet hij minstens 2 maanden voor het einde van het onderhoudscontract ID-Soft schriftelijk hiervan verwittigen.

Bij het later intekenen of hernemen van een onderhoudscontract zal de gebruiker eerst de prijs voor de tussenliggende periode moeten regelen.

Bovendien kan een klant met een onderhoudscontract kortingen verkrijgen op de aankoop van nieuwe versies van de software en op de prijs van de opleidingen, ingericht door ID-Soft.

6. Interventie ter plaatse.

 Iedere tussenkomst, die niet te wijten is aan een herkend gebrek van het programma, alsook de bijhorende verplaatsingskosten zullen aan de tarieven in voege gefactureerd worden. De tussenkomst zal in functie van de beschikbaarheid van de technische dienst geschieden.

7. Geheimhouding

ID-Soft waardeert het vertrouwen dat haar toegekend wordt en zal alle verstrekte persoonlijke informatie met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandelen.

Gebruiksvoorwaarden voor de webapplicatie HannaHGo en HannaH Web

De webapplicaties HannaH Web en HannaGo zijn het eigendom van de onderneming ID-Soft bv. Door HannaGo of HannaH Web te installeren aanvaardt de abonnee onze algemene voorwaarden.

 1. Definitie :  
  1. Software: Bepaalt hier de HannaGo toepassing.
  2. Abonnement: verwijst naar de fee-based pakketten die HannaGo aanbiedt om te kunnen profiteren van het optimale gebruik van de HannaGo applicatie.
  3. Klant: elke gebruiker die een account aanmaakt vanuit de HannaGo applicatie.
  4. Abonnee: Een klant wordt een abonnee als hij zich abonneert op een “gratis” pakket of een betaald abonnement van de HannaGo applicatie.  De abonnee blijft echter ook een klant.
  5. Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
  6. Webapplicatie: betekent de HannaGo applicatie als zodanig bekend als https://public.app.hannago.eu.
 2. Modaliteiten

De abonnee mag opteren, dit tegen verschillende tarieven, voor een licentie voor een bepaalde duur (maand, kwartaal of jaar). Op het einde van elke periode, wordt het abonnement stilzwijgend over dezelfde periode verlengd. De betaling van het abonnement vindt altijd vooraf plaats.

3. Verlenging en opschorting van abonnementen :

De klant kan kiezen tussen drie betalende abonnementen: maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks. De klant verbindt zich er dus toe om te betalen met een vooraf bekende frequentie (maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks). Elk abonnement wordt dus automatisch verlengd voor elke nieuwe periode. Voor elke verlenging van de betaling ontvangt de klant een waarschuwingsmail.

De klant wordt dan abonnee. De abonnee heeft het recht om zonder extra kosten zijn abonnement op te schorten, mits hij zijn abonnement handmatig opschort. Bij het inschrijven wordt de abonnee gewaarschuwd voor de mogelijkheid om zich uit te schrijven en het pad om dit te doen: maak verbinding met zijn account > klik op zijn voor- en achternaam (rechtsboven in de interface) > mijn tariefplan > klik op uitschrijven. Wanneer deze actie wordt uitgevoerd, eindigt het abonnement op de genoemde periode en wordt het niet verlengd.

Abonnees die zich eerder hebben afgemeld en die zich willen abonneren op een nieuw abonnement, kunnen dat onbeperkt doen. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing.

Met betrekking tot de totale verwijdering van de persoonlijke account kan de klant een specifiek verzoek indienen door een e-mail te sturen naar support@hannago.eu indien hij geen lopend abonnement heeft. Als er een abonnement loopt en de klant zijn persoonlijke account volledig wil verwijderen uit onze database, zal hij zich eerst moeten “uitschrijven” en vervolgens de aanvraag per e-mail moeten doen.

In het geval dat een abonnee overgaat naar een duurder abonnement, zal een pro-rata berekening worden gebruikt.

In het geval van HannaGo zal de abonnee aan het einde van zijn abonnement overschakelen op een gratis versie en zal hij alleen het laatst gewijzigde bestand bewaren.

Met betrekking tot HannaH Web heeft de abonnee het recht om aan het einde van de looptijd waarvoor hij zich heeft gecommitteerd zijn abonnement op te zeggen, mits hij HannaH Web ten minste dertig dagen voor het einde van zijn abonnement schriftelijk per e-mail op de hoogte stelt, bij gebreke waarvan het abonnement automatisch zal worden verlengd. In geval van niet-verlenging van een abonnement en na 30 dagen zonder nieuws op het einde van het abonnement worden alle bestanden van de abonnee van zijn account verwijderd.

4. Gebruiksrechten

De abonnee verwerft uitsluitend het recht op gebruik van de software; hij verwerft geen enkel eigendomsrecht op de software noch op de dragers ervan. De abonnee is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn of haar abonnement en wachtwoord.

De abonnee mag onder geen enkele vorm kopieën, aanpassingen of vertalingen maken van de informatie die de software bevat zonder de uitdrukkelijke toestemming van ID-Soft. In alle gevallen zal de copyright vermeld worden.

Zonder afbreuk te doen aan schadevergoeding kan ID-Soft de licentie als beëindigd beschouwen zo de abonnee de bewoordingen en voorwaarden onder a niet eerbiedigt.

De abonnee zal geen terugbetaling van de licentieprijs kunnen eisen.

Het gebruiksrecht houdt op het einde van de periode waarvoor de licentie is verleend. Elk exemplaar of kopie van de software die na deze datum gebruikt wordt is namaak en geeft het recht aan ID-Soft, om zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding te eisen zoals hierboven in a) gestipuleerd is.

5. Verplichtingen van ID-Soft bv

ID-Soft behoudt steeds alle rechten en kan meer bepaald licenties aan andere gebruikers toestaan. ID-Soft bv spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor het verlenen van toegang tot het systeem aan de abonnee en de beveiliging van de door de abonnee ingevoerde gegevens.

ID-Soft bv onthoudt zich van het inzien van gegevens behorende tot de abonnee, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij ID-Soft bv hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

ID-Soft bv kan een onbelemmerde toegang tot HannaGo niet ten allen tijden garanderen (bv slechte internetverbinding).

ID-Soft behoudt altijd alle rechten, titels of belangen in de genoemde software en kan met name licenties verlenen aan andere gebruikers.

6. Verplichtingen van de abonnee

De abonnee geeft bij deze toestemming aan ID-Soft bv zijn of haar persoons- en bedrijfsgegevens op te nemen in de registratie van ID-Soft bv welke nodig is voor haar administratie en beheerstaken. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij ID-Soft bv hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is. De abonnee kan de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens opvragen en eventueel laten verbeteren.

7. Waarborg

ID-Soft waarborgt dat de softwareprogramma’s alle functies vermeld in de documentatie kunnen uitvoeren, zolang de software op het in de documentatie gespecificeerd materiaal of systeem gebruikt wordt. HannaGo is een standaard programma, zodanig dat ID-Soft niet gehouden is aan enige wensen of technische vereisten van de cliënt buiten de karakteristieken en functies beschreven in de documentatie te beantwoorden.

ID-Soft kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de problemen te wijten aan een wijziging van de materiële karakteristieken of van het operationeel systeem van de computer van de abonnee.

De waarborg blijft beperkt tot wat hiervoor beschreven werd. In geen enkel zal ID-Soft verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, te wijten aan een gebrek in de software, zoals het verlies van gegevens, verlies van inkomen, een verhoging van de algemene kosten, een verstoring van de planning, winstverlies, cliëntverlies of verlies van verwachte inkomsten. ID Soft kan op geen enkele wijze of geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor eventuele klachten die door een derde tegen de cliënt worden geformuleerd.

In elk geval is het bedrag van de schadevergoeding waartoe ID-Soft gehouden kan worden voor de vergoeding van directe schade beperkt tot het bedrag van de licentievergoeding verschuldigd door de cliënt in ruil voor de toegestane licentie.

8. Onderhoudscontract

De abonnee met een licentie voor bepaalde duur, heeft, zonder prijssupplement en voor de gehele duur van zijn licentie, recht op onderhoud door ID-Soft. Dit onderhoud houdt een bijstand via e-mail gedurende de normale kantooruren, alsook de levering van de updates van de software.

9. Geheimhouding

ID-Soft waardeert het vertrouwen dat haar toegekend wordt en zal alle verstrekte persoonlijke informatie met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandelen.