Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en HannaH

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat het financieel plan bij de oprichting van een vennootschap moet voldoen aan de wettelijke minimumvereisten. Hieronder zullen we de 7 punten overlopen en aantonen hoe u dat in HannaH kunt verwerken.

Een nauwkeurige beschrijving van de geplande activiteit

Deze sectie zal de lezer helpen om het project te begrijpen. Het is een beschrijvend gedeelte. Op onze website vindt u een korte beschrijving van de verschillende tools die daarvoor kunnen gebruikt worden.  

Een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden

Met HannaH worden de resultaten automatisch voortgebracht op basis van de ingegeven opbrengsten en kosten:

 • Normaliter moeten voldoende liquide middelen aanwezig zijn in de beginbalans (Starten met een kastekort mag niet!)
 • Ook is het van essentieel belang aan te tonen dat de financieringsbronnen toereikend zijn om de liquiditeit van de onderneming gedurende de eerste twee jaar te waarborgen (in de geprojecteerde liquiditeitsplanning mag het eventuele kaskrediet niet overschrijden worden).

Daarnaast moet u een opsomming geven van alle ingezette financieringsbronnen  

Een beginbalans, alsook geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden;

 • Een beginbalans :
  • Actiefzijde : de begininvesteringen (inbreng in natura) en eventueel de beginvoorraad
  • Passiefzijde: eigen vermogen en de financiële schulden
  • Normaal moet Passief groter zijn dan Actief en geeft u het verschil aan actiefzijde onder ‘Liquide middelen’ in.
 • Geprojecteerde balansen:
  • Balans op het einde van het eerste boekjaar, normaal na 12 maanden
  • Balansen op het einde van het tweede en eventueel derde boekjaar
   • HannaH berekent voor elk geprojecteerd boekjaar de te bestemmen winst (het te verwerken verlies) en houdt daarbij rekening met de belasting, verworpen uitgaven, vrijstellingen, winstbestemming,…
   • Er wordt een financieel plan over minimum 24 maanden gevraagd. We raden aan uw financieel plan over 3 boekjaren op te stellen. Zodoende beschikt u steeds over minstens 2 vergelijkbare periodes van 12 maanden indien uw eerste boekjaar een verkort of verlengd boekjaar is.

Een geprojecteerde resultatenrekening na 12 en 24 maanden

 • In HannaH kan u naast de resultatenrekening voor elke rubriek de details aanvragen
 • Minimum 24 maanden. We raden aan uw financieel plan over 3 boekjaren op te stellen. Zodoende beschikt u steeds over minstens 2 vergelijkbare periodes van 12 maanden indien u eerste boekjaar een verkort of verlengd boekjaar is.

Een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting

HannaH stelt een maandelijks liquiditeitsplan op dat rekening houdt met de door u ingestelde betalingstermijnen, de btw en de belastingen.
Periodes met een kastekort kunnen wijzen op een ontoereikend aanvangsvermogen. Die knelpunten moet u trachten op te heffen door bijkomende financieringen, minder kosten, enz te voorzien.
In de samenvattende tabel ziet u onmiddellijk of er een overschrijding is van de kredietlijn.

Een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij de schatting van de verwachte omzet en van de verwachte rendabiliteit

Uw hypotheses kan u beschrijven in de tekstvelden. Naast een algemene inleiding kan in HannaH ook aan elk scherm een commentaar gekoppeld worden. Die tekstvelden activeert u in START.
Die beschrijving kan ook in een afzonderlijk document gebeuren dat u als bijlage afgeeft of in uw Word document integreert.
Omzet en bepaling van de rendabiliteitsdrempel:

 • Hypotheses voor de toekomstige omzet bepaald op basis van het volume, eenheidsprijs,…;
 • Berekening van de rendabiliteitsdrempel op basis van de vaste en variabele kosten, de personeelskosten,…;
 • In rekening nemen van de seizoensgebonden activiteiten, van de evolutie van de kosten en opbrengsten.

In voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan.

Normaal staat de naam van het kantoor aangegeven op de afdrukken. Het wordt aangeraden een pdf-bestand over te maken aan uw klanten