Deze nieuwe wetgeving benadrukt de verantwoordelijkheid van de deskundige

Met het nieuwe wetboek van vennootschappen wordt de verantwoordelijkheid van de deskundige bij het opstellen van het financieel plan benadrukt.

Hoe beschermt u uzelf ?

Als boekhouder of accountant is het belangrijk dat :

  • U een opdrachtbrief opstelt om uw verantwoordelijkheid af te dekken en waarin u de tarieven aangepast aan de missie en verantwoordelijkheden vaststelt.
  • Een check-list opstellen met de te verzamelen elementen en de te stellen vragen;
  • U u het recht voorbehoudt om de hypothesen die naar voren worden gebracht en het feit dat ze worden aangevochten, te bewijzen;
  • U u het recht voorbehoudt om te bewijzen dat alle vragen zijn gesteld en alle scenario’s in overweging zijn genomen;
  • Uw klant u de informatie schriftelijk overmaakt (bewijs);
  • U de klant het financieel plan en een verklaring op erewoord laat ondertekenen waarin hij bevestigt dat de informatie in het financieel plan door hem is verstrekt.

Voorbeeld van een voorwoord:

Bij de oprichting van een onderneming moeten de oprichters een financieel plan opstellen waarin wordt aangetoond dat ze over een toereikend aanvangsvermogen beschikken om de onderneming in staat te stellen haar activiteiten gedurende ten minste de eerste twee jaar op permanente basis uit te oefenen. In geval van faillissement gedurende de eerste drie jaar kunnen de oprichters aansprakelijk worden gesteld indien blijkt dat het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend was. Om te beoordelen of dat initiële vermogen toereikend is, kan naast het eigen vermogen ook rekening worden gehouden met achtergestelde leningen.

In het hiernavolgende verslag presenteren wij de voorlopige financiële gegevens van het project %Contact% op basis van de onder haar verantwoordelijkheid verstrekte informatie.

Wij herinneren u eraan dat de gemaakte prognoses indicatief zijn en onderhevig aan marktschommelingen en economische factoren die hier niet kunnen worden gemodelleerd.

Voorbeeld van een oprichtersverklaring:

Ik, ondergetekende, %Contact%, oprichter van de BV %Customer%, verklaar hierbij dat de toekomstgerichte informatie met betrekking tot de markten, of het nu gaat om verkopen, acquisities (inkoop, investeringen), personeelskosten of wijzigingen daarin, die in dit financieel plan zijn opgenomen, inderdaad instructies zijn die door mij zijn gegeven.

Voorts erken ik dat ik op de hoogte ben gebracht van de risico’s die verbonden zijn aan de haalbaarheid van het project en dat %Licence% die ons heeft bijgestaan bij de voorbereiding ervan, in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld omdat zij op basis van de haar verstrekte informatie heeft gehandeld. Zij kan deze informatie niet grondig onderzoeken en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen te wijten aan een onjuiste of onvolledige informatie.