fbpx

HannaH is conform aan de nieuwe vennootschapswetgeving

De nieuwe vennootschapswetgeving werd eind februari eindelijk goedgekeurd. Een van de vele punten van deze hervorming is het toenemend belang van het financieel plan bij een nieuwe vennootschap. Goede Nieuws : HannaH is conform aan de nieuwe vennootschapswetgeving.

“De verplichting om een financieel plan op te stellen (artikel 215 W.Venn.) wordt behouden en verscherpt. Het financieel plan, dat zijn nut in de praktijk heeft bewezen, beoogt een dubbel doel.

In de eerste plaats moet het de lichtzinnige oprichting van vennootschappen beletten.

De spreuk “bezint eer ge begint” indachtig, moeten de oprichters nadenken over de voorgenomen bedrijvigheid en de nodige financiële middelen ter beschikking van de vennootschap stellen.

In de tweede plaats beschermt het de oprichters omdat het de rechter in staat stelt hun aansprakelijkheid wegens de oprichting van een vennootschap met een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen (artikel 5:16, 2°) te beoordelen op grond van de toestand en de informatie die op het tijdstip van de oprichting voorhanden waren.” Artikel 5.4

Het financieel plan is heel wat meer dan een document dat je aan de notaris afgeeft.

Het moet de oprichter tot nadenken brengen over de leefbaarheid van zijn project en tot het voorzien van de nodige financiële middelen om zijn project te realiseren.

Voor de opstelling van een financieel plan kunnen de oprichters beroep doen op de bijstand van een extern expert. Al hoewel die bijstand niet verplicht is, wordt die voor startende ondernemers sterk aangeraden. De accountant zal de starter helpen bij het definiëren en vooral controleren van de verschillende omzetten en kosten.

Hoe of waar vind je in HannaH een antwoord?

Het artikel 5.4.2 geeft ons een beschrijving van wat het financieel plan minstent dient te bevatten. We overlopen hieronder die verschillende punten en zien hoe dat in HannaH voorzien is. Meer informatie in die artikel.

1) Een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid

Naast een algemene inleiding kan in HannaH ook aan elk scherm een commentaar gekoppeld worden.

 • De opties ‘Parameters dossier’ en ‘Algemeen commentaar’

2) Een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden + een openingsbalans

U krijgt een beginbalans met alle begininvesteringen, -financieringen, -kapitaal en –voorraad. HannaH neemt ook de te betalen btw op in de beginbalans.

Die beginbalans moet u zelf in evenwicht brengen via de post ‘Liquide middelen’ of ‘Kastekort’. Een kastekort wijst echter op onvoldoende financiële middelen om de activiteit te starten.

 • De optie ‘Oprichting’ aanvinken in het scherm “Dossiergegevens
 • De begininvesteringen in het scherm “Investeringen” (Date = Beginbalans)
 • Beginfinancieringen in het scherm “Vorderingen en schulden” (Date= beginbalans)
 • De eigen inbreng via het scherm “Inbreng & Financieringen” (beginkapitaal)
 • De beginvoorraad in het detailscherm van het scherm “Aankopen”

3) Geprojecteerde balansen en een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden

HannaH berekent voor elk geprojecteerd boekjaar de te bestemmen winst (het te verwerken verlies) en houdt daarbij rekening met de belasting, verworpen uitgaven, vrijstellingen, winstbestemming,…

Automatisch worden gedetailleerde balansen genereerd, aangevuld met een horizontale & verticale analyse en een aantal ratio’s.

 • Optie ‘Jaarrekeningen’ en ‘Balans’ in het tabblad “Resultaten”

4) Een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting

HannaH stelt een maandelijks liquiditeitsplan op dat rekening houdt met de door u ingestelde betalingstermijnen, de btw en de belastingen.

Periodes met een kastekort kunnen wijzen op een ontoereikend aanvangsvermogen. Die knelpunten moet u trachten op te heffen door bijkomende financieringen, minder kosten, enz te voorzien.

 • Optie ‘Kasplanning’ in het tabblad “Resultaten”

5) Een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij de schatting van de verwachte omzet

Naast een algemene inleiding kan in HannaH ook aan elk scherm een commentaar gekoppeld worden.

 • De opties ‘Parameters dossier’ en ‘Algemeen commentaar’

6) De verwachte rendabiliteit

HannaH geeft aan of een project al dan niet rendabel is en zo ja vanaf wanneer.

Dat gebeurt op basis van een vergelijking van de verwachte omzet met de maandelijkse rendabiliteitsdrempel in een grafiek en een tabel.

De rentabiliteitsdrempel of minimum verkoop van een onderneming wordt gedefinieerd als het verkoopbedrag dat dient te worden gerealiseerd om het geheel aan vaste en variabele kosten te dekken.

In de tabel krijgt u naast de rendabiliteitsdrempel en de verwachte omzet, het verschil tussen beide waarden. Een negatief percentage betekent dat de voorziene verkoop die maand kleiner is dan de nodige omzet. Op de grafiek ligt in die maand de verkoopcurve (groene lijn) onder de rentabiliteitscurve.

Om rendabel te zijn moet de voorziene verkoop langdurig en duidelijk de rentabiliteitsdrempel overtreffen.

 • Optie ‘Rendabiliteit’ in het tabblad “Planningen”

7) In voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan.

De naam van het kantoor komt voor op elke pagina.

Periodiciteit van de balansen en resultatenrekening

Tenslotte preciseert het artikel 5.4.3 dat het eerste boekjaar niet noodzakelelijk gelijk moet zijn aan 12 maanden. Een eerste verkort/verlengd boekjaar dient echter aangevuld te worden met 1 of 2 boekjaren van 12 maanden.

 • In het scherm “Parameters dossier” – “Dossiergegevens” – Velden ‘Aantal boekjaren’ en ‘Duur van het eerste boekjaar’